Skip to main content

Databeskyttelsespolitik

DATABESKYTTELSESPOLITIK FOR SNEVAGTEN A/S

Denne databeskyttelsespolitik er gældende for Snevagten A/S, CVR-nr. 32790291, Brandstrupvej 10, 2610 Rødovre.  

Snevagten A/S respekterer dine personlige valg. Hvis du deler personlige oplysninger med Snevagten, vil oplysningerne blive behandlet i overensstemmelse med nedenstående politik. Snevagten opfordrer dig til at læse denne databeskyttelsespolitik, der forklarer, hvordan Snevagten behandler dine personlige oplysninger, og hvad dine rettigheder er i forbindelse med vores indsamling, behandling og opbevaring af dine personoplysninger. 

 1. INDLEDNING

1.1. Databeskyttelse 

1.1.1. I forbindelse med, at vi udbyder snerydning og ejendomsservice til vores kunder/potentielle kunder behandler Snevagten A/S personhenførbare oplysninger (persondata) om kontaktpersonerne hos vores kunder og vi har derfor vedtaget denne databeskyttelsespolitik, der beskriver, hvorledes dine data behandles og hvilke rettigheder du har som registreret hos os.

1.1.2. For at beskytte dine persondata bedst muligt vurdere vi, hvor høj risikoen er for, at vores databehandling påvirker dine grundlæggende rettigheder negativt, og vi behandler dine persondata ud fra følgende grundlæggende principper:

 • Behandlingen sker på en lovlig, rimelig og gennemsigtig måde i forhold til dig.
 • Behandlingen er underlagt en formålsbegrænsning. 
 • Behandlingen sker ud fra et princip om dataminimering.
 • Behandlingen sker ud fra et princip om rigtighed, der skal sikre, at de data vi behandler om dig er korrekte og ajourførte.
 • Behandlingen sker ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning.
 • Behandlingen sker ud fra et princip om integritet og fortrolighed. 

1.2. Dataansvarlig

1.2.1. Den dataansvarlige for behandlingen af dine persondata er aktieselskabet Snevagten A/S, CVR-nr. 32790291. Det er således Snevagten A/S, der er ansvarlig for at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med Europa Parlamentets og rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 (databeskyttelsesforordningen) og gældende national lovgivning herom. 

1.2.3. Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af persondata i virksomheden, bedes du kontakte Christoffer Gade via info@snevagten.dk

 1. GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA HOS SNEVAGTEN A/S 

2.1. Behandling af persondata som en del af vores service overfor vores kunder. 

2.1.1 Hos Snevagten A/S behandler vi persondata om dig som en uundgåelig del af den service vi yder den virksomhed som du repræsenterer. På den måde sikrer vi, at vi har kontaktinformationer på den rette kontaktperson hos vores kunder, så vi kan yde den bedste og hurtigste service muligt for os. 

2.2. Typer af personoplysninger 

2.2.1 I forbindelse med udøvelse af vores services behandler vi persondata om dig, som blandt andet omfatter:

 • Navn
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer 
 • Jobfunktion 
 • Arbejdsgiver 

2.3. Formålet med behandlingen af persondata, samt det juridiske grundlag herfor 

2.3.1. Vi indsamler og opbevarer dine data til specifikke og legitime formål, for eksempel:

 • Når vi registrerer dig som kontaktperson i vores CRM-system med henblik på den løbende korrespondance og fakturering 

2.3.2. Når vi indhenter oplysningerne hos dig, eller hos tredjepart vil du blive oplyst om, at vi indhenter oplysningerne, og til hvilke konkrete formål

2.3.3. Hvis vi senere har brug for at benytte oplysningerne til et andet formål end det oplyste, vil vi kontakte dig, og oplyse dig herom, og om nødvendigt indhente dit samtykke hertil. 

2.3.4. Vores hjemmel (retsgrundlag) for at behandle dine persondata vil typisk være:

 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, b: Opfyldelse af kontrakt 
 • Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, f: Interesseafvejning

2.4. Omfanget af data 

2.4.1. Inden vi behandler dine persondata, undersøger vi, om det er muligt at minimere mængden af persondata i forhold til formålet med behandlingen. Vi undersøger også, om nogle af de datatyper vi bruger, kan bruges anonym eller pseudonymiseret form. Det er muligt hvis det ikke påvirker vores forpligtelser over for offentlige myndigheder eller vores daglige drift negativt. 

2.4.2. Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige for at opfylde vores tilsigtede formål. Typen og omfanget af de persondata, vi behandler, kan også være påkrævet for at opfylde en kontrakt eller anden juridisk forpligtelse.

2.5. Kontrol 

2.5.1. Vi kontrollerer løbende, at dine persondata ikke er forkerte eller vildledende i det omfang, det er muligt. I den forbindelse beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine persondata. 

 1. SIKKERHED

3.1. For at beskytte dig mod, at uvedkommende kan få adgang til dine persondata, bruger vi it-løsninger, som automatisk sikrer, at al data kun er tilgængelige for relevante personer. 

3.2. Desuden har vi i Snevagten A/S vedtaget interne procedurer og politikker vedrørende informationssikkerhed. Disse procedurer og politikker indeholder instruktioner og handlinger, der beskytter dine data mod at blive ødelagt, tabt, ændret, offentliggjort og mod uautoriseret adgang eller deling. 

 1. VIDERGIVELSE AF PERSONDATA 

4.1. Dine persondata vil ikke blive videregivet til tredjeparter. Dine persondata vil ikke blive overført til lande udenfor EU/EØS.  

 1. DE REGISTREREDES RETTIGHEDER

5.1. Indsigtsret 

5.1.1. Du kan på anmodning få indsigt i hvilke persondata og kategori af persondata vi behandler om dig og hvad formålet med behandlingen er, hvis du ikke allerede er oplyst herom. Du kan også få indsigt i, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem der i øvrigt har adgang til dine persondata. 

5.2. Indsigelsesret

5.2.1. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata og trække et tidligere udstedt samtykke til behandling af dine persondata tilbage.

5.2.2. Du skal dog være opmærksom på, at der vil være visse persondata, som vi vil kunne behandle uden dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse, og hvis beskyttelsen af dine interesser ikke overstiger denne interesse. 

5.3. Ret til berigtigelse 

5.3.1. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige eller vildledende, har du ret til at få dem rettet. 

5.4. Ret til at få persondata begrænset/eller slettet

5.4.1 Så længe den virksomhed du repræsenterer, er kunde hos Snevagten og op til 3 år efter, at kundeforholdet er ophørt, opbevarer vi dine persondata med henblik på opfyldelse af offentlige forpligtelser, og med henblik på eventuelle juridiske tvister.

5.4.2 I nogle tilfælde vil vi dog have en forpligtelse til at slette dine persondata tidligere. Dette gælder f.eks., hvis du trækker et samtykke tilbage, eller hvis opbevaringen af dine person-data ikke længere er nødvendige for de angivne formål.

5.4.3 Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine personlige data, undersøger vi om betingelserne herfor er opfyldt, og i så fald foretager vi de nødvendige ændringer eller sletninger snarest muligt.

5.5. Ret til dataportabilitet 

5.5.1 Hvis du anmoder om at få oplyst, hvilke persondata Snevagten A/S behandler om dig, og betingelserne herfor er til stede, er du berettiget til at vi overgiver dig disse i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og vi kan og vil ikke forhindre, at du transmitterer disse oplysninger til tredjemand. Hvis du anmoder om det, og det er teknisk muligt vil vi sørge for at transmittere de ønskede persondata direkte fra Snevgaten A/S til en tredjepart.

5.6. Ret til at klage

5.6.1. Hvis du mener, at dine persondata behandles i strid med gældende lovgivning eller andre juridiske forpligtelser, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, enden via Datatilsynets hjemmeside eller via e-mail til ds@datatilsynet.dk .